Ledenvergadering 18 november

Het bestuur van Jumbo Van Andel-ORMI nodigt hierbij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze wordt gehouden op maandag 18 november 2019 van 19.00 – 20.00 uur in het sportcafé van Sporthal PWA.

 

Agenda

1. Opening

2. Definitieve vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 19 november 2018

5. Terugblik op het seizoen 2018-2019

6. Resultatenrekening en Balans seizoen 2018-2019

7. Goedkeuring Begroting seizoen 2019-2020

8. Bestuursverkiezing:

– Aftredend en niet herkiesbaar: Pim Buiting (vice-voorzitter);

– Aftredend maar herkiesbaar: Mark de Graaf (secretaris/ledenadministratie).

9. Mededelingen: Team van het jaar, jubilarissen en evt. voorstel bijzondere leden.

10. Rondvraag

11. Afsluiting

 

De financiële stukken zijn na maandag 11 november a.s. op verzoek te verkrijgen. Dat kan door een mail te sturen aan secretaris@ormi.nl Overige stukken zijn op de website terug te vinden. Op de vergadering zal ook een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn.

Het is voor ieder lid ouder dan 18 jaar mogelijk zich (tegen)kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot uiterlijk 18 november a.s. kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar secretaris@ormi.nl

NB: tijdens de ALV zijn er géén trainingen. Dit geldt voor de teams van meisjes A1 en B1, jongens B1 en Dames 4. Vanaf 20.30 uur kan er weer getraind worden.

ER WORDT OP UW AANWEZIGHEID GEREKEND!!