Ledenvergadering 19 november

Het bestuur van Jumbo Van Andel-ORMI nodigt hierbij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze wordt gehouden op maandag 19 november 2018 van 19.00 -20.00 uur in het sportcafé van Sporthal PWA.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Definitieve vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 20 november 2017
 5. Terugblik op het seizoen 2017-2018
 6. Resultatenrekening en Balans seizoen 2017-2018
 7. Goedkeuring Begroting seizoen 2018-2019
 8. Bestuursverkiezing
 • Gerrit Berkhoff (voorzitter) aftredend en stelt zich herkiesbaar
 • Pim Buiting (vice-voorzitter) aftredend en stelt zich herkiesbaar
 1. Mededelingen: Team van het jaar, jubilarissen en evt. bijzondere leden.
 2. Rondvraag
 3. Afsluiting

 

De financiële stukken zijn op verzoek te verkrijgen na 12 november a.s. Dat kan door een mail te sturen aan secretaris@ormi.nl  Overige stukken zijn op de website terug te vinden.

(Op de vergadering zal ook een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn).

 

Het is voor ieder lid ouder dan 18 jaar mogelijk, zich (tegen)kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot uiterlijk 17 november a.s. kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar secretaris@ormi.nl

 

NB: tijdens de ALV zijn er géén trainingen. Dit geldt voor de teams van meisjes B1 en C1, jongens C1 en Dames 4. Vanaf 20.30 uur kan er weer getraind worden.

 

ER WORDT OP UW AANWEZIGHEID GEREKEND!!