Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Jumbo Van Andel-ORMI nodigt hierbij alle leden, ereleden en leden van verdienste uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering (ALV).

Deze wordt gehouden op maandag 20 november 2017 van 19.00 -20.00 uur in het sportcafé van Sporthal PWA.

Agenda

 1. Opening
 2. Definitieve vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 14 november 2016
 5. Terugblik op het seizoen 2016-2017
 6. Resultatenrekening en Balans seizoen 2016-2017
 7. Goedkeuring begroting seizoen 2017-2018
 8. Benoeming Kascommissie
 9. Bestuursverkiezing – Penningmeester Carlo van Erkelens is volgens rooster aftredend en herkiesbaar
  Bestuursverkiezing – Johan Snijder als bestuurslid TTK
 10. Team Technisch Kader – Jeugdplan Ormi 2017-2020
 11. Mededelingen: Team van het jaar, jubilarissen en bijzondere leden.
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

 

De financiële stukken zijn op verzoek te verkrijgen na 13 november a.s. Dat kan door een mail te sturen naar secretaris@ormi.nl
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van vorig seizoen bekijk je hier.
(Op de vergadering zal ook een beperkt aantal exemplaren beschikbaar zijn).

Het is voor ieder lid ouder dan 18 jaar mogelijk, zich (tegen)kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot uiterlijk 13 november a.s. kenbaar worden gemaakt door een mail te sturen naar secretaris@ormi.nl

NB: tijdens de ALV zijn er géén trainingen. Dit geldt voor de teams van MC1, MB2, JC en D3. Vanaf 20.30 uur kan er weer getraind worden.

ER WORDT OP UW AANWEZIGHEID GEREKEND!!